SPORAZUM O PRAVU KORIŠĆENJA PROGRAMA »RAS TIMETABLE«

Molimo vas da pažljivo pročitate ovu saglasnost.

Ovaj proizvod ("Proizvod") sadrži softver ("Program"), dokumentaciju, podatke i informacije, koji su vlasništvo autora programa ("Autor"), odnosno agencije "Ras Timetable" iz Kragujevca ("Distributer"). Vaše pravo da koristite ovaj Proizvod ograničeno je uslovima i odredbama ovog sporazuma.

1. PRAVO NA KORIŠĆENJE. U tekstu ovog sporazuma, "vi" označava pravno ili fizičko lice koje je od autora dobilo pravo da Proizvod koristi. Imate pravo da koristite ovaj Proizvod pod sledećim uslovima; ovo pravo je isključivo vaše, i ne možete ga preneti na druga lica:

(I) IMATE PRAVO KORIŠĆENJA PROGRAMA SAMO ZA POTREBE ŠKOLE NA KOJU GLASI LICENCA. Identitet škole na koju glasi licenca se utvrđuje na osnovu naziva koji je vidljiv u naslovnoj liniji iznad glavnog menija programa i u obrascu "O programu…" u meniju Pomoć. KRŠENJEM OVE TAČKE TRAJNO GUBITE LICENCU I SVA OSTALA PRAVA PREDVIĐENA OVIM SPORAZUMOM.

(II) Imate pravo da koristite Proizvod u toku trajanja jednogodišnjeg zakupa pristupa podacima putem interneta, a koji ostvarujete uplatom u predviđenom roku po osnovu odgovarajućeg predračuna ili računa Distributera ili po osnovu Ugovora o autorskom honoraru koji zaključujete direktno sa Autorom. Po isteku jednogodišnjeg zakupa, pravo na novi jednogodišnji zakup ostvarujete novom uplatom. Rok od jedne godine počinje da se računa od datuma uplate ili od datuma isteka prošlogodišnjeg zakupa ako je to za vas povoljnije.

(III) Uplatom jednogodišnjeg zakupa dobijate prostor na serveru za pet rasporeda časova na kojima možete vršiti neograničen broj izmena, kao i pravo pristupa svim snimcima tih rasporeda napravljenim u toku jednogodišnjeg zakupa.

2. AUTORSKA PRAVA, OGRANIČENJA PRAVA KORIŠĆENJA I PRENOŠENJA. Sva prava na Proizvod i u vezi s Proizvodom (uključujući kopirajt), zadržava Autor. Vi ste vlasnik kompjutera na kome koristite Proizvod. Ovaj Proizvod (kao ni bilo koji njegov deo) nemate pravo da kopirate, prevedete unazad (ni sa jezika visokog nivoa, niti sa asemblera), pravite druge proizvode po njegom uzoru, izmenite ga, pravite proizvode izvedene iz njega, distribuirate, predate prava na njegovo korišćenje trećim licima, iznajmite ga ili prenesete pravo korišćenja na druga lica, u bilo kom obliku ili na bilo koji način (uključujući elektronske i druge načine), osim kako je izričito navedeno u ovom Sporazumu. Sva prava na korišćenje Proizvoda koja nisu izričito odobrena, zadržavaju Autor, odnosno Distributer.

3. ROK. Ovaj Sporazum o pravu na korišćenje važi u toku trajanja jednogodišnjeg zakupa pristupa podacima putem interneta ili sve dok se ne raskine. Sporazum ćete raskinuti nepoštovanjem bilo kog uslova ili odredbe ovog Sporazuma.

4. GARANTNI USLOVI. Proizvod možete koristiti u "viđenom" stanju. Ni autor programa, ni distributer, ne garantuju, ni izričito niti podrazumevano, rezultate koje će bilo koje fizičko ili pravno lice ostvarti korišćenjem ovog proizvoda, njegovih informacija ili podataka sadržanih u njemu, kao i (ili) usluga tehničke podrške, ako su eventualno obuhvaćene proizvodom. Ni autor programa, ni distributer, ne garantuju, ni izričito niti podrazumevano, tržišnu podobnost, niti upotrebljivost proizvoda za određenu namenu ili način korišćenja. Ni autor programa, ni distributer, ne garantuju da će funkcije proizvoda zadovoljiti vaše potrebe, niti da će proizvod raditi bez grešaka. Vi preuzimate sav rizik u vezi s kvalitetom i performansama ovog proizvoda.

5. PROBNI RAD. Pre kupovine programa imate pravo da program isprobate. Besplatanu demo verziju možete probati na zvaničnom internet sajtu programa ( www.time-table.net ).

6. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI. Ni autor programa, ni distributer, ni u kom slučaju ne mogu biti odgovorni vama niti bilo kojoj drugoj strani za direktnu, indirektnu, posebnu, slučajnu, posledičnu ili drugu štetu, kao što su planirane dobiti ili koristi koja proistekne iz upotrebe ili nemogućnosti upotrebe proizvoda, čak i ako je obavešten o mogućnosti da takva šteta nastane. Ovo ograničenje odgovornosti se odnosi na sve zahteve i situacije bez razlike, bilo da je takav zahtev ili situacija predviđen ugovorom, nastao kršenjem ugovora ili na neki drugi način.

7. OPŠTE. Ovaj Sporazum čini sveobuhvatan dogovor svih strana u vezi s Proizvodom. Odredbe bilo kakve narudžbine ne mogu imati uticaja na ovaj Sporazum. Ukoliko Autor ili Distributer u bilo kom trenutku ne budu insistirali na strogom pridržavanju odredaba ovog Sporazuma, to neće značiti da su odustali od svojih prava prema ovom Sporazumu. Ovaj Sporazum će se shvatati i sprovoditi u skladu sa zakonima Republike Srbije. Ukoliko bude utvrđeno da je bilo koja odredba ovog Sporazuma suprotna postojećim zakonima, ona će biti sprovedena delimično, do najvećeg mogućeg zakonskog obima, dok će ostale odredbe Sporazuma ostati na snazi u celosti.